Skip to main content

Ch??ng trình liên k?t gi?ng d?y

Trung tâm E3 tri?n khai ch??ng trình liên k?t gi?ng d?y v?i các tr??ng M?m non, Ti?u h?c, THCS & THPT trên kh?p c? n??c. ??ng hành cùng các Nhà tr??ng, m?c tiêu c?a E3 mong mu?n nâng cao ch?t l??ng giáo viên, ch?t l??ng gi?ng d?y, ?? ??a ??n cho các em h?c sinh môi tr??ng t?t nh?t phát tri?n ngôn ng? th? hai. Ch??ng trình liên k?t ?ã tri?n khai ???c nhi?u n?m và nh?n ???c s? tín nhi?m h??ng ?ng c?a H?c sinh, Ph? huynh cùng Nhà tr??ng, là ??ng l?c ?? Trung tâm E3 ti?p t?c c?i thi?n ch??ng trình ngày m?t hoàn thi?n h?n. 

Trong quá trình liên k?t gi?ng d?y, Trung tâm E3 luôn ph?i h?p ch?t ch? v?i các Nhà tr??ng trong vi?c t? ch?c các s? ki?n quy mô tr??ng, quy mô l?p nh?m t?o sân ch?i b? ích cho các em h?c sinh và nâng cao ni?m yêu thích c?a các em v?i b? môn ngo?i ng? m?i.