Skip to main content
 • E3 ENGLISH - C? S? XALA
  E3 ENGLISH - C? S? XALA

  M?t trong các c? s? c?a E3 ENGLISH. M?i các b? m? và các con ??n tham quan và tr?i nghi?m cùng E3 ENGLISH nhé
  ------------
  CONTACT US:
  ? Website: e3edu.vn
  ? Email: info@e3edu.vn
  ? Hotline: 0966.388.789
  VISIT US:
  - CS1: 24LK26 K?T V?n Phú, Hà ?ông. Tel: 0936.442.855
  - CS2: 12BT10 K?T Xa La, Hà ?ông. Tel: 0936.474.374
  - CS3: 33 Nguy?n Thái H?c, Hà ?ông.

 • Back to School 2019 MN Gia Th??ng
  Back to School 2019 MN Gia Th??ng

  Back to School – Tr? l?i tr??ng th?t là vui ph?i không nào các con?
  ?ây là m?t ch??ng trình b? ích, ý ngh?a và lý thú mà Trung tâm dành t?ng cho toàn th? các em h?c sinh Tr??ng MN Gia Th??ng. Chào ?ón các e tr? l?i tr??ng sau m?t mùa hè sôi ??ng, b? ích.

 • Khóa ti?ng anh cho Ph? huynh - Parent & Child English Course
  Khóa ti?ng anh cho Ph? huynh - Parent & Child English Course

  Khóa ti?ng anh cho Ph? huynh - Parent & Child English Course di?n ra th?t vui v?i s? tham gia vô cùng hào h?ng c?a các b?n nh?. Hãy dành th?i gian không ch? vui ch?i mà còn h?c t?p cùng con!
  Khóa h?c ti?ng anh giao ti?p hàng ngày dành cho Ph? huynh và con ch? di?n ra trong 2 ngày ??i v?i khóa c? b?n 
  H?c phí sau gi?m còn 300.000/bu?i cho 2 b? con ho?c 2 m? con. 
  Hãy ??ng ký ngay hôm nay ?? ??ng hành cùng con trên con ???ng h?c t?p nhé! 

 • L?p h?c E3
  L?p h?c E3

  Ph?n ???c các b?c ph? huynh và các em h?c sinh mong ch? nh?t ?ã lên sóng r?i ?ây. M?i ph? huynh và các con lên t?ng 3 tham quan 2 phòng h?c c?a level Jumpstart và Kids cùng th?y Chris nhé.
  Ph? huynh nào ?ã t?ng lên tham quan các phòng h?c c?a E3 c?ng ng?c nhiên b?o: "Ch? ch?a th?y trung tâm nào ??u t? công s?c, t?o ch? ?? khác nhau cho m?i phòng h?c nh? ? bên em, th? này h?c sinh s? r?t hào h?ng m?i khi ??n l?p. Sao bên em không up ?nh lên

 • Th? vi?n E3
  Th? vi?n E3

  Ph?n ti?p theo c?a series, chúng ta cùng th?y Chris lên t?ng 2 th?m th? vi?n sách c?a E3 nhé.
  Toàn b? t?ng 2 ???c s? d?ng làm phòng th? vi?n nên không gian ??c sách vô cùng lý t??ng. Các b?c ph? huynh ?i còn ch?n ch? gì n?a, hãy mau cho con ??n v?i E3 ?? ???c chìm ??m trong không gian sách tuy?t v?i này nhé. 
  (Th? vi?n m? c?a cho t?t c? h?c sinh, không b?t bu?c ph?i là h?c viên t?i trung tâm trong 3 tháng hè!)
  Ch??ng trình ?u ?ãi 50% h?c phí, sau gi?m ch? còn 150.000?/bu?i

 • Khu s?nh l? tân và khu hành chính làm vi?c E3
  Khu s?nh l? tân và khu hành chính làm vi?c E3

  M?i ph? huynh, các b?n h?c sinh hãy cùng th?y Chris ??n th?m c? s? m?i c?a E3 nhé! Video ??u tiên c?a series này s? là t?ng 1: khu s?nh l? tân và khu hành chính làm vi?c. Các video ti?p theo s? gi?i thi?u ??n Ph? huynh, các em h?c sinh th? vi?n và các phòng h?c nhé!
  Ch??ng trình ?u ?ãi 50% h?c phí, sau gi?m ch? còn 150.000?/bu?i 100% Giáo viên n??c ngoài.
  Các bu?i ho?t ??ng hàng tu?n cùng giáo viên n??c ngoài hoàn toàn mi?n phí!
  Th? vi?n v?i hàng tr?m ??u sách Ti?ng Anh b? ích

 • Ngày h?i Ti?ng Anh cùng Tr??ng TH Lê H?ng Phong
  Ngày h?i Ti?ng Anh cùng Tr??ng TH Lê H?ng Phong

  English Festival – Ngày h?i Ti?ng Anh th?c s? là m?t ch??ng trình b? ích, ý ngh?a và lý thú mà Trung tâm dành t?ng cho toàn th? các em h?c sinh. V?i nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c, ?a d?ng, sáng t?o, ti?t m?c k?ch ng? ngh?nh do chính các em h?c sinh th? hi?n, các trò ch?i giao l?u trí tu? h?p d?n cùng s? có m?t c?a ?ông ?? các th?y cô giáo trong tr??ng và giáo viên n??c ngoài, ch??ng trình ?ã di?n ra thành công t?t ??p, t?o thêm cho các em m?t c? h?i

 • H?i thi "Rung chuông vàng" Tr??ng TH Nguy?n Trãi
  H?i thi "Rung chuông vàng" Tr??ng TH Nguy?n Trãi

  N?m trong chu?i các ho?t ??ng giáo d?c n?m h?c 2018 – 2019, tu?n v?a qua Trung tâm Ngo?i Ng? E3 ?ã t? ch?c thành công “H?i thi Rung chuông vàng” cho h?c sinh Kh?i 4 Tr??ng TH Nguy?n Trãi. Ngày h?i là d?p ?? các em h?c sinh ???c giao l?u và h?n h?t các em ???c “h?c mà vui – vui mà h?c” v?i b? môn Ti?ng Anh, có thêm nh?ng ki?n th?c, k? n?ng ?? t? tin, v?ng vàng b??c ti?p trên nh?ng ch?ng ???ng h?c t?p phía tr??c.

 • English Festival – Ngày h?i ti?ng Anh cùng h?c sinh Tr??ng Ti?u h?c Phú L??ng II
  English Festival – Ngày h?i ti?ng Anh cùng h?c sinh Tr??ng Ti?u h?c Phú L??ng II

  Nh?m t?o ?i?u ki?n và môi tr??ng cho h?c sinh t? tin, m?nh d?n trong vi?c s? d?ng Ti?ng Anh và giao ti?p v?i ng??i b?n ng?, t?o sân ch?i b? ích cho h?c sinh thông qua vi?c tham gia các trò ch?i b?ng ti?ng Anh, chi?u ngày 28/3/2019 Trung tâm Ngo?i Ng? E3 ph?i h?p cùng Tr??ng Ti?u h?c Phú L??ng II t? ch?c “Ngày h?i Ti?ng Anh – English festival” cho h?c sinh toàn tr??ng.

 • V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng TH H?ng D??ng
  V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng TH H?ng D??ng

  Giáng Sinh, mùa c?a yêu th??ng ?m áp. Không ch?  là m? ??c c?a bao tr? nh? mà còn là m? ??c c?a c? ng??i l?n. H?u nh? l? “Giáng Sinh” mang nhi?u hình ?nh truy?n thuy?t nh?t trong các l? h?i trên th? gi?i v? s? ra ??i c?a Ông già Noel, cây thông và nh?ng chi?c bánh mang hình khúc cây… Quan tr?ng nh?t “ Giáng Sinh” là ngày k? ni?m ??ng c?u th? “ Jesu Christ” ???c sinh ra ??i.

 • V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng TH Lê H?ng Phong
  V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng TH Lê H?ng Phong

  Trung tâm Ngo?i Ng? E3 ph?i h?p cùng Tr??ng TH Lê H?ng Phong t? ch?c ngày h?i Noel, t?o sân ch?i b? ích giúp các bé làm quen ti?ng Anh thông qua ho?t ??ng tìm hi?u v? ngày L? này

 • V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng TH D??ng N?i B
  V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng TH D??ng N?i B

  Hòa chung trong không khí r?n ràng c?a ngày L? Giáng Sinh ? kh?p m?i n?i. Trung tâm Ngo?i Ng? E3 ph?i h?p cùng v?i th?y và trò tr??ng Ti?u h?c D??ng N?i B ?ã t? ch?c thành công bu?i giao l?u ?ón ngày l? Giáng Sinh v?i nh?ng ho?t ??ng ??c tr?ng nh? tìm hi?u v? ngày l? Giáng Sinh, các ti?t m?c bi?u di?n v?n ngh? h?p d?n cùng nh?ng trò ch?i vô cùng thú v?.

 • V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng MN Tràng An
  V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng MN Tràng An

  T? lâu giáng sinh không còn là ngày l? ch? dành riêng cho nh?ng ng??i có ??o n?a, mà ?ã tr? thành m?t s? ki?n quan tr?ng ???c ng??i Vi?t mong ??i và cùng tham gia, ??c bi?t là các em nh?. Không ch? là m?t trung tâm Anh ng? v?i s? m?nh giáo d?c Anh ng? ch?t l??ng, Trung tâm Ngo?i Ng? E3 còn chú tr?ng t? ch?c nhi?u ho?t ??ng ngo?i khóa. Ph??ng pháp này mang ý ngh?a giáo d?c quan tr?ng góp ph?n trang b? cho ng??i h?c ti?ng Anh nh?ng ki?n th?c n?n t?ng c?ng nh?

 • V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng MN Gia Th??ng
  V? ?i?u Giáng sinh 2018 t?i Tr??ng MN Gia Th??ng

  Cùng chung vui v?i không khí nh?n nh?p c?a Giáng Sinh n?m nay, Trung tâm Ngo?i Ng? E3 ph?i h?p cùng v?i cô và trò tr??ng M?m non Gia Th??ng ?ã t? ch?c thành công bu?i giao l?u ?ón ngày l? Giáng Sinh v?i nh?ng ho?t ??ng ??c tr?ng nh? tìm hi?u v? ngày l? Giáng Sinh, các ti?t m?c bi?u di?n v?n ngh? h?p d?n cùng nh?ng trò ch?i vô cùng thú v?

 • Ch??ng trình "Back to School" cùng Tr??ng m?m non Tràng An
  Ch??ng trình "Back to School" cùng Tr??ng m?m non Tràng An

  Chào ?ón các con tr? l?i tr??ng sau k? ngh? hè . Trung tâm Ngo?i Ng? E3 ph?i h?p cùng Tr??ng M?m non Tràng An t? ch?c 1 sân ch?i vui, kh?e và b? ích. Chúc các con b??c vào n?m h?c m?i ??y h?ng kh?i

 • Ch??ng trình "Back to School" cùng Tr??ng m?m non Gia Th??ng
  Ch??ng trình "Back to School" cùng Tr??ng m?m non Gia Th??ng

  M?t sân ch?i ??y h?ng kh?i cho các tr??c khi b?t ??u n?m h?c m?i

 • Ch??ng trình "Back to school" cùng Tr??ng M?m non ??ng Tâm
  Ch??ng trình "Back to school" cùng Tr??ng M?m non ??ng Tâm

  Trung tâm Ngo?i Ng? E3 ph?i h?p cùng Tr??ng M?m non ??ng Tâm t? ch?c ch??ng trình "Back to school" chào ?ón các con quay tr? l?i tr??ng sau k? ngh? hè sôi ??ng. N? c??i c?a các con là ni?m vui, là ??ng l?c ?? các th?y cô ti?p t?c c? g?ng n? l?c h?n